top of page

Our youth

Public·17 Our future leaders

Mjerenja U Elektrotehnici Pdf ((FREE)) Download


NASTAVNI PROGRAM Uvod o primeni materijala u elektrotehniciKristalni vrsti materijali Hemijske veze i svojstva materijalaNesavrenosti u kristalnoj strukturi Nekristalni vrsti materijaliOsnove kvantne mehanike Elektronska struktura materijalaPoluprovodnici Provodnici Dielektrici Magnetici Metode dobijanjamasivnih monokristala i tankih slojeva materijala Planarnaintegrisana kola Difrakcione, mikroskopijske i spektroskopskemetode karakterizacije materijala Superprovodnici Mehanikekarakteristike materijala Uvod u biomaterijale Novi materijali iprimene
Mjerenja U Elektrotehnici Pdf DownloadSlide Number 1PREDMET KURSAKurs obuhvata fizike osnoveelektrotehnikih materijala (poluprovodnika, provodnika,superprovodnika, dielektrika, magnetika, biomaterijala i novihmaterijala), njihovu strukturu, karakteristike, primene iinenjering.ZATO SLUATI OVAJ KURS?MUE je predmet koji daje znanja izfizikih osnova, karakterisitika, inenjeringa i tehnologijaelektrotehnikih materijala. Ovaj predmet je osnova za razumevanjeprimene materijala u fizikoj elektronici, nuklearnoj tehnici,biomedicinskoj tehnici, optikim telekomunikacijama i mikrotalasnojtehnici.POELJNO PREDZNANJE: Fizika 1, Fizika 2.DALJANADOGRADNJAPraktikum iz savremenih materijala i tehnologija (4.semestar)Biomaterijali (7. semestar)Fizika elektronika vrstogtelaPoluprovodnike kvantne struktureNanotehnologije inanokomponenteOptike telekomunikacijeNuklearna tehnikaDozimetrija izatita od zraenjaLITERATURA1. Slajdovi sa predavanja u pdf formatu,pojavljuju se tokom semestra na stranici predmeta na sajtu Nobel.2.D. Rakovi, Fizike osnove i karakteristike elektrotehnikihmaterijala (Akademska misao, Beograd, 2000).3. D. Rakovi, P.Osmokrovi, N. Arsi, Elektrotehniki materijali. Zbirka zadataka(Akademska misao, Beograd, 2003).4. Prirunik za laboratorijske vebe(dostupan na stranici predmeta na sajtu Nobel).NASTAVA I ISPIT1.Predavanja (3 asa nedeljno).2. Raunske vebe (2 asa nedeljno).3.Laboratorijske vebe (ima ih 6, svaka nosi po 6 poena, rade se u 3termina po dve, odbranom vebi stie se uslov za polaganje i osvajamaksimalno 36 poena).4. Polaganje: 2 KOLOKVIJUMA (jedan sredinomsemestra, drugi u ispitnom roku, traju po 90 minuta, pitalice nose20 poena, zadaci nose 12 poena, prag za polaganje kolokvijuma je 16poena) ili INTEGRALNI ISPIT (traje 180 minuta, pitalice nose 40poena, zadaci nose 24 poena, uslov za polaganje je bar 32 poena saispita i bar 50 u zbiru sa lab. vebama). Poeni sa poloenog prvogkolokvijuma vae u svim ispitnim rokovima.NASTAVNI PROGRAMUvod oprimeni materijala u elektrotehniciKristalni vrstimaterijaliHemijske veze i svojstva materijalaNesavrenosti ukristalnoj strukturiNekristalni vrsti materijaliOsnove kvantnemehanike Elektronska strukturamaterijalaPoluprovodniciProvodniciDielektriciMagneticiMetodedobijanja masivnih monokristala i tankih slojeva materijalaPlanarnaintegrisana kolaDifrakcione, mikroskopijske i spektroskopske metodekarakterizacije materijalaSuperprovodniciMehanike karakteristikematerijala Uvod u biomaterijaleNovi materijali i primeneSlideNumber 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13SlideNumber 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22SlideNumber 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31SlideNumber 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number36InterferencijaSlide Number 38Slide Number 39Slide Number 40SlideNumber 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Odsekza fiziku elektroniku(4. semestar)Slide Number 51Slide Number52Slide Number 53Slide Number 54


About

We have a great group of youth in our congregation. No matt...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page