top of page

Our youth

Public·17 Our future leaders

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku: šta su i kako ih naučiti


Nepravilni glagoli u nemaÄkom jeziku: Åta su i kako ih nauÄiti
Nepravilni glagoli (UnregelmÃÃige Verben) su oni glagoli koji se u nemaÄkom jeziku menjaju po samoglasniku (a, e, i, o, u) u glagolskoj osnovi kada se konjugiraju u razliÄitim vremenima i licima. Na primer, glagol essen (jesti) ima oblike aà u preteritu i gegessen u perfektu. Ovo se razlikuje od pravilnih glagola koji imaju isti samoglasnik u svim oblicima, kao Åto je machen (raditi) sa oblicima machte i gemacht.


Nepravilni Glagoli Nemacki Pdf 11


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2tHnS9&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3oZmBHYOX_ebj4HksQwQVwU nemaÄkom jeziku postoji oko 200 nepravilnih glagola, Åto znaÄi da ih treba posebno zapamtiti i veÅbati. Nepravilni glagoli su Äesto veoma Äesti i znaÄajni glagoli, kao Åto su haben (imati), sein (biti), wissen (znati) i kÃnnen (moÄi). Zato je vaÅno da ih dobro savladate.


Kako da nauÄite nepravilne glagole? Postoji nekoliko naÄina da vam to olakÅate:


  • Podelite ih u grupe po sliÄnim promenama samoglasnika. Na primer, grupa koja ima promenu e - a - e ukljuÄuje glagole kao Åto su sprechen, nehmen, geben, treffen, itd. Grupa koja ima promenu a - ie - a ukljuÄuje glagole kao Åto su fahren, schlafen, tragen, itd.  • Koristite vizuelne ili auditivne pomagala za pamÄenje. Na primer, moÅete napraviti kartice sa nepravilnim glagolima i njihovim oblicima na jednoj strani, a sliku ili reÄenicu koja ilustruje njihovo znaÄenje na drugoj strani. Ili moÅete sluÅati pesme ili dijaloge koji sadrÅe nepravilne glagole i ponavljati ih naglas.  • VeÅbajte redovno i ponavljajte ono Åto ste nauÄili. MoÅete koristiti razne veÅbe na internetu ili u udÅbenicima koje testiraju vaÅe znanje nepravilnih glagola u razliÄitim kontekstima i vremenima. TakoÄe moÅete pisati sopstvene reÄenice sa nepravilnim glagolima ili priÄati o svom danu koristeÄi ih.Ako Åelite da imate listu nepravilnih glagola u nemaÄkom jeziku koju moÅete preuzeti besplatno u PDF formatu, kliknite na ovaj link: Lista jakih i nepravilnih glagola u njemaÄkom jeziku koju bi svako trebao da ima â PREUZMITE BESPLATNO. Ova lista sadrÅi najÄeÅÄe nepr


Da biste bolje razumeli nepravilne glagole, treba da znate i razliku izmeÄu slabih, jakih i meÅovitih glagola. Slabi glagoli (schwache Verben) su pravilni glagoli koji se ne menjaju po samoglasniku, veÄ samo dodaju nastavke u razliÄitim vremenima. Na primer, leben (Åiveti) ima oblike lebte i gelebt. Jaki glagoli (starke Verben) su nepravilni glagoli koji se menjaju po samoglasniku u preteritu i perfektu, kao Åto smo veÄ videli. MeÅoviti glagoli (gemischte Verben) su takoÄe nepravilni glagoli koji imaju promenu samoglasnika i dodaju nastavak -t u preteritu i perfektu. Na primer, denken (mis


liti) ima oblike dachte i gedacht.


Kada koristimo nepravilne glagole u nemaÄkom jeziku? NajÄeÅÄe ih koristimo u preteritu i perfektu, koji su dva najvaÅnija proÅla vremena u nemaÄkom jeziku. Preterit se uglavnom koristi u pisanom jeziku, posebno u knjiÅevnosti i novinarstvu, da opiÅe proÅle dogaÄaje. Na primer: Er ging ins Kino und sah einen Film. (On je otiÅao u bioskop i pogledao film.) Perfekt se uglavnom koristi u usmenom jeziku, posebno u svakodnevnoj komunikaciji, da opiÅe proÅla iskustva ili radnje koje imaju veze sa sadaÅnjoÅÄu. Na primer: Ich habe heute viel gelernt. (Danas sam mnogo nauÄio/la.)


Ako Åelite da veÅbate nepravilne glagole u nemaÄkom jeziku, moÅete koristiti razne online resurse koji vam nude interaktivne zadatke sa reÅenjima. Na primer, moÅete posetiti sledeÄe sajtove: Irregular Verbs â Strong and Mixed Verbs in German Grammar - Lingolia, German Irregular Verbs- Learn German with Language-easy.com!, Simple past: irregular verbs Grammar DW Learn German. TakoÄe moÅete sluÅati audio materijale ili gledati video klipove koji sadrÅe nepravilne glagole i ponavljati ih naglas. 0efd9a6b88


https://www.ventanadelsoul.org/group/mysite-200-group/discussion/98ba3319-47dd-4925-a312-bf9b6ef5c688

https://www.thewellbeingmarketplace.com/group/mysite-200-group/discussion/744d5c92-e9de-45d5-b88f-91a7f42f3508

https://www.gsxau.com/group/mysite-200-group/discussion/e702a13b-e9da-417a-a0a4-f2287f39e4c7

About

We have a great group of youth in our congregation. No matt...
Group Page: Groups_SingleGroup